വിരുന്നു ശാല

0

144/1A,NH-7,By-Pass Road,K Salai Pudur, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം100, 100, 250 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്400₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്500₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Continental

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Near Guru Theater, 1-B Bypass Main Rd, Arappalayam, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ120, 500 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്200₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്250₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

No: 65, 70 Feet Road, Ellis Nagar, Madurai

3 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ10, 50, 120 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്500₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്600₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്

11, Melakkal Rd, Kochadai, Doak Nagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം30, 300, 600 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്650₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്750₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

No. 48, Bypass Rd, Pethaniapuram 2, Harvey Nagar, Kalavasal, Madurai

4 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം80, 100, 120, 150, 350 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്550₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്650₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Ricky Towers, Bypass Rd, 85, Subramaniya Pillai St, Ram Nagar-D, S S Colony, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ100, 350 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

78 DD Road, Pethaniapuram 2, Gnanavolivupuram, Arappalayam, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ80, 250 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Venkala Murthy Nagar, Thanakkankulam, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം200, 1000, 2500 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

NH 49, Bethaniyapuram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ300, 1000 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Karumari Kovil Rd, Ellis Nagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ200, 700 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Navalar Nagar, Arasaradi, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ90, 400 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ബാത്ത്റൂം

Chavadi, Bethaniyapuram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ100, 500 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Church Road, Vilangudi, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം200, 250, 750 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം

225, Jawahar Main Rd, Sowrastra Colony, Navalar Nagar, S S Colony, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ100, 200 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

118A, Bye Pass Road, Near Saranya Steels, By Pass Road, Manjalmattu Colony, Nagu Nagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ100, 300 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Karadi Patti, Nagamalai Puthukottai,, Madurai

No 91/3, Bye Pass Road, Ponmeni Vanamamalai Nagar, Samy Nagar, Madurai

3 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ150, 700, 900 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

Thirumangalam Road, Checkanurani, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ100, 500 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

5, Mani St, Thirunagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ120, 300 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Bypass Road, Near SBT, Bethania Puram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ200, 500 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

കൂടുതല്‍ 0 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക