വിരുന്നു ശാല

0

KM Plaza , 179/1, By Pass Road, Madurai

3 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം200, 200, 600, 600 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്200₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്350₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

Jeevanagar 1st St Ext, Solaialagu Puram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ150, 400 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്300₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്500₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

103 F, Seshu Mahal Street, TVS Nagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ200, 500 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്120₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്200₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

3, Teppakulam W St, Meenakshi Nagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ300, 800 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

GST Road, Thiruparankundram, Madurai

സീറ്റിങ് ശേഷി750 ആളുകള്

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

NEar Poo Market, Tamil Nadu Housing Board Colony, Villapuram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ200, 500 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

3, Sathya Sai Nagar Main Rd, Sathya Sai Nagar, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ150, 400 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്150₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്350₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

74, Big Car St, Thiruparankundram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ100, 300 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ്200₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ്250₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Indian, Chinese

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

2nd Main Rd, Jaihindpuram, Madurai

2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ200, 300 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

3/187 Periyanayagapuram Main Road, Korampallam, Thoothukudi, Madurai

കൂടുതല്‍ -10 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക